diumenge, 14 de novembre de 2010

GUIA PRÀCTICA CONSELLS ESCOLARS

Hola a tothom,

En aquesta entrada us fem un enllaç a un arxiu per descarregar-vos una guia pràctica dels consells escolars, si esteu interessats en presentar-vos com a candidats us pot ser útil, de totes maneres no està de més donar-li una ullada per tenir més informació de com funciona i per a què serveix el Consell Escolar.

Per descarregar-vos la guia cliqueu aqui.

L’AMPA treballa. Col·labora!!!

dilluns, 1 de novembre de 2010

SOCIALITZACIÓ . Finalitat

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
FINALITAT
Amb aquesta entrada explicarem que es la socialització de llibres, que a la nostra escola rep el nom de projecte Alexandria.
Socialitzar un llibre significa allargar la seva vida útil, com a mínim 4 anys, de forma que es reutilitzat per alumnes de cursos posteriors.
La finalitat de la socialització es l’educació en valors, en el valor del respecte al bé comú, en el valor de compartir  i en el valor de l’estalvi ecològic i econòmic.
Per tal d’assolir aquest objectiu, mestres, pares i mares i alumnes ens hem de conscienciar que el llibre deixa de ser d’ús particular i passa a ser d’ús comunitari, i s’ha de tractar com a tal.
Tot això comporta una sèrie d’avantatges com poden ser:
-          Un estalvi econòmic important per les famílies, ja que no han de pagar l’import total del llibre, sinó la quota d’utilització que serà aproximadament del 30 % del valor.
-          Un estalvi medi ambiental, ja que reutilitzem la mateixa quantitat de paper durant quatre anys.
-          Un alt grau de conscienciació tant de l’alumnat com dels mestres i pares i mares, de la importància del fet de compartir, que porta implícit el fet de respectar i tenir cura del material.

SOCIALITZACIÓ . Gestió

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
GESTIÓ
Tots els exemplars dels llibres socialitzats son propietat de l’AMPA. La comissió de socialització es l’encarregada de gestionar aquest recurs. Dins la comissió de socialització poden distingir:
-          La Comissió Mixta: És la que ha engegat aquest projecte i esta formada per pares, mares i mestres, tots membres del Consell Escolar. Aquesta comissió farà un estudi anual dels resultats de l’aplicació del projecte, i el sotmetrà a les modificacions necessàries per un òptim funcionament, entre elles la revisió dels llibres i de la quota d’utilització.
-          La Comissió de Seguiment: està formada per la comissió mixta més un delegat o delegada de cada classe triat a començament de curs. El delegat o delegada de cada classe serà un pare o una mare, que estarà en contacte amb el mestre, qui a més de comptar amb ell per diferents temes del grup-classe, el mantindrà informat de l’aplicació i funcionament del Projecte Alexandria.
Les funcions de la Comissió de Seguiment seran:
·         Recollida, revisió i manteniment dels llibres socialitzats a final de curs.
·         Determinació, segons l’estat dels exemplars, de les compres necessàries.
·         Solució de possibles desperfectes o pèrdues.
·         Control de la comptabilitat.
La comissió de seguiment es reunirà per defecte cada trimestre. Per tal de fer un seguiment de les incidències que es puguin produir al llarg del curs.

SOCIALITZACIÓ . Funcionament

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
FUNCIONAMENT
Amb els següents punts explicarem com funciona la socialització de llibres.
-          Els mestres trien els llibres de text, tenint en compte que han de tenir una durada d’utilització de quatre anys, i es comprometen a mantenir-los durant aquest període.
-          L’AMPA s’encarrega de la gestió de compra dels llibres socialitzat i no socialitzats (llibres d’exercicis).
-          La Comissió Mixta passarà a totes les famílies un llistat dels llibres i la quota d’utilització que hauran de pagar pels llibres socialitzats, que serà un percentatge del preu real, sotmès a revisió anual.
-          Els pares i mares tenen l’obligació de comprar els llibres socialitzats a l’AMPA, però podran decidir la compra dels llibres no socialitzats.
-          L’AMPA comprarà el folre i les etiquetes per identificar els llibres socialitzats, els quals no portaran el nom del nen sinó el seu número de classe i el grup al que pertany.
-          La Comissió Mixta folrarà els llibres socialitzats de 1r i 2n. A partir de 3r els llibres socialitzats seran folrats per l’alumnat amb l’ajuda dels/les mestres.
-          Durant el curs, tothom ens esforçarem per mantenir els llibres socialitzats en optimes condicions. Hi haurà sancions si els llibres no queden en bon estat.
-          El professorat portarà un control de l’estat dels llibres, les incidències les passaran a la comissió de seguiment mitjançant el delegat de classe.
-          Al finalitzar el curs els llibres socialitzats no sortiran de l’escola, i romandran pel proper curs.
La Comissió de Seguiment revisarà els llibres socialitzats que serviran per tres anys mes. En principi, nomes s’hauran de canviar els folres i els adhesius. En cas de grans desperfectes, l’AMPA comprarà llibres nous

SOCIALITZACIÓ . Normativa d'ús

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
NORMATIVA D’US
 Tots els llibres socialitzats han d’anar folrats per un folre facilitat per l’AMPA. Els diferents exemplars d’un mateix títol estaran numerats segons el nombre d’alumnes d’una classe, i portaran una identificació (A o B) per tal de diferenciar les dues línies d’un mateix curs.
Cada alumne té dret a un exemplar de cada títol socialitzat del seu curs.
L’AMPA proporcionarà els llibres socialitzats als alumnes que s’incorporin tard al curs escolar, els quals pagaran la quota corresponent.
Si un alumne/a marxa de l’escola abans de finalitzar el curs ha de deixar els llibres socialitzats.
Per tal de facilitar el control dels llibres socialitzats, a cada alumne li correspondrà un número durant tot el curs (que coincidirà amb el número de llista), es a dir, que els diferents llibres que utilitzi aquest alumne tindran el mateix numero i seran d’us exclusiu durant aquell curs.
L’alumne es responsable de tenir cura dels llibres socialitzats i procurarà mantenir-los fina a final de curs en el millor estat possible.
Els mestres es comprometen a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre socialitzat al qual no es pot escriure, ratllar, pintar o malmetre.
Els mestres es comprometen a portar un control trimestral de cada llibre socialitzat, mitjançant unes fitxes proporcionades per la comissió mixta, en les quals anotaran totes les incidències. Les conclusions es presentaran al pare o mare delegada de classe que pot, altrament, ajudar al mestre a portar aquest control. El delegat portarà la informació a la comissió de seguiment que es reunirà trimestralment.
Els mestres, a la reunió de començament de curts, es comprometen a explicar aquest projecte amb els pares i mares i a fer-los veure la necessitat que un d’ells es presenti com a delegat de classe.
Les famílies es comprometen a sensibilitzar els seus fills per tal de tenir cura dels llibres i a mantenir cert control per tal que es pugui aconseguir.
En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, es demanarà a la família que el reposi o se li cobrarà l’import del llibre. La comissió de seguiment estudiarà cada cas concret i en prendrà les mesures convenients.
La reposició dels exemplars malmesos per envelliment natural anirà a càrrec de l’AMPA.
Els llibres socialitzats es quedaran a l’escola a final de curs. Si no es tornen es considerarà com una pèrdua i la família haurà d’abonar-los en la quota del següent curs.
La comissió de llibres es compromet a portar un control exhaustiu del funcionament del projecte, fent una reunió trimestral.
El delegat de classe es compromet a col·laborar amb el mestre del seu curs en tot el que fa referència a la socialització, entre d’altres temes que li puguin ser proposats pel mestre al llarg del curs, tan mateix , entre la classe i la comissió mixta. Formarà part de la comissió de seguiment i assistirà a les reunions trimestrals a les quals serà convocat.
L’AMPA es compromet a comprar els llibres socialitzats, els folres, i els adhesius. També portarà un control sobre el funcionament del projecte.